Các phòng » đội » Các phòng » Phòng Kế Toán - Tài Vụ
Phòng Kế toán - Tài vụ
Cập nhật ngày: 17/08/2017
Cơ cấu nhân sự phòng Kế toán tài vụ gồm có 5 lao động: Lãnh đạo 1 trưởng phòng, 1 phó phòng  và 3 nhân viên.
Trình độ chuyên môn: Đại học 4 người, trung cấp 1 người.
Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác thống kê, thu chi đúng qui định, đúng chế độ, đúng chính sách pháp luật của Nhà nước và có quyền hạn theo qui định pháp luật. Tự chụi trách nhiệm trước pháp luật về độ chính xác trong việc quyết toán tài chính, quyết toán thuế từng năm hoạt động. Định kỳ báo cáo công khai tài chính theo qui định của Bộ Tài chính.
Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng quy chế quản lý tài chính, quy chế trả lương trong công ty, hạch toán kinh tế, kinh doanh theo đúng qui định của pháp luật. Bảo đảm báo cáo thống kê, quyết toán, kiểm toán nội bộ, thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, kiểm kê tiền mặt, làm tốt kế hoạch quản lý vốn, phát triển vốn để đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu SXKD của Công ty.
Chủ động phối hợp giữa các phòng, đội để giải quyết công việc theo qui định của Công ty, tránh để ách tắt trong SXKD.
Hướng dẫn các thủ tục tạm ứng, thanh quyết toán chi phí đối với các bộ phận có liên quan, các đội dịch vụ, thi công các công trình, trình Giám đốc phê duyệt. Cung cấp thông tin và theo dõi công nợ, có kế hoạch phối hợp thu hồi.
Phối hợp cùng các bộ phận có liên quan để thanh toán công nợ, thanh lý hợp đồng giao dịch; quản lý tiền, phân phối thu nhập, lương, thưởng và thanh toán các chế độ đối với người lao động theo qui định của pháp luật và quy chế của công ty. Quản lý và sử dụng hoá đơn theo qui định của pháp luật.
Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Kiên Giang bổ nhiệm thêm PGĐ phụ trách Đối Ngoại CÔNG TRÌNH NHÀ Ở XÃ HỘI KHU LẤN BIỂN TÂY BẮC
ĐỐI TÁC