Tin tức HĐQT » Văn bản khác
QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ QUY CHẾ BIỂU QUYẾT CỦA ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Cập nhật ngày: 11/03/2014
     CÔNG TY CỔ PHẦN                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KG                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           ____________                                        _________________________
      HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
 
                                       QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
                                 CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
                         (Thời gian :  từ 14 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 ngày 14/3/2014.
 
          Điều 1 : Đoàn Chủ tịch do Hội đồng quản trị giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm thành viên của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, Trưởng ban kiểm soát. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội cổ đông.
          Điều 2 : Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
          - Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
          - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội  thảo luận.
          - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
          - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
          - Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều kiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
          Điều 3 : Thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:
          1. Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
          2. Giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp. Báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Khi cuộc họp có đủ số lượng cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty được tổ chức tiến hành.
          3. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
          4. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông.
          Điều 4: Ban kiểm phiếu
          Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông Công ty. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
          - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
          - Tổ chức kiểm phiếu;
          - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại Hội đồng cổ đông;
          - Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
          Điều 5: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:
          Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông  khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu, …) và thư mời tham dự nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông) có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của mình.
          Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch và thông báo cho Ban thư ký.
          Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
          Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.
          Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
          Điều 6: Phát biểu ý kiến trong Đại hội:
          Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua thư ký Đại hội), khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn tránh trùng lặp.
          Điều 7 : Thể lệ biểu quyết:
          7.1 Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.
          7.2 Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
          7.3 Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:
          - Quyết định loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và một số nội dung khác theo điều 104 Luật Doanh nghiệp quy định; Đạt tỷ lệ ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
          - Thông qua các vấn đề khác: Đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
          Điều 8 : Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông:
          - Biên bản Đại hội cổ đông: Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội cổ đông và phải có chữ ký của Ban Thư ký và Chủ tọa Đại hội thì mới có giá trị pháp lý. Ban Thư ký và Chủ tọa Đại hội chịu trách nhiệm cá nhân về toàn bộ nội dung và tính trung thực của biên bản Đại hội.
          - Nghị quyết Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
          Điều 9 : Cổ đông:
          Người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 103, Luật Doanh nghiệp.
          Điều 10 : Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành:
          Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo quy định tại điều 102 Luật Doanh nghiệp.
 
          Trên đây là quy chế làm việc và quy chế biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang năm 2014.
          Quy chế bao gồm 10 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông công ty biểu quyết thông qua.
 
          Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các qui định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.
          (Đề nghị Quý cổ đông biểu quyết bằng cách giơ tay).
                            
                                                                                    Rạch Giá, ngày 14  tháng 3 năm 2014
                                                                                              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các tin khác:
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014 Họp mặt 8-3-3014 Hội thi \ Họp mặt 20 - 10 -2013 Vui Trung Thu 2013 Giao lưu Cựu Chiến Binh - Chi Đoàn Cty CP Phát triển đô thị KG và Đồn Biên Phòng Vĩnh Điều Giang Thành Hội thi \\ Đại hội chi bộ vệ sinh đô thi Cty Cp Phát triển đô thị Kiên Giang
ĐỐI TÁC