Giới thiệu
Cập nhật ngày: 15/05/2023
Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang là tiền thân Công ty Công trình Đô thị Rạch Giá là Doanh nghiệp hoạt động công ích, được thành lập theo quyết định số: 2907/QĐ -UBND ngày 10 tháng 9 năm 1998 chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/1999.
    Năm 2003 theo chủ trương sắp xếp lại DNNN, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 175/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ, Tổ chức và hoạt động: giao vốn SXKD Công ty Công trình Đô thị Kiên Giang.
    Năm 2006 UBND tỉnh ban hành Quyết định số: 123/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2006 về việc phê duyệt Đề án Tổ chức sắp xếp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Công trình Đô thị Kiên Giang.
    Năm 2010 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 10/3/2010 về việc chuyển đổi từ công ty Nhà nước thành “Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang” Công ty hoạt động theo loại hình Doanh nghiệp cổ phần.
Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Kiên Giang bổ nhiệm thêm PGĐ phụ trách Đối Ngoại CÔNG TRÌNH NHÀ Ở XÃ HỘI KHU LẤN BIỂN TÂY BẮC
ĐỐI TÁC