Cơ cấu tổ chức » Ban Giám Đốc
Ban Giám Đốc
Cập nhật ngày: 15/05/2023
Ban Giám đốc gồm 3 người: 1 Giám đốc và 2 Phó giám đốc ( Trình độ chuyên môn 2 đại học, 1 thạc sĩ)
Giám đốc:
Giám đốc phụ trách chung và trực tiếp phụ trách Phòng TC-HC, Phòng KT-TV, bộ phận kế hoạch thuộc Phòng KH-KT, Đội sửa chữa xe của công ty và điều hành hoạt động SXKD, các hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đúng theo qui định của pháp luật hiện hành; có trách nhiệm quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước Hội đồng quản trị.
Xây dựng kế hoạch hàng năm của Công ty, đề ra phương hướng đầu tư phát triển Doanh nghiệp, đề án tổ chức, quản lý hoạt động SXKD của Công ty.
Ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền lương phù hợp với qui định.
Quyết định tiền lương, tiền thưởng và các phụ cấp khác đối với người lao động, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, cử đi đào tạo ngắn hạn, dài hạn theo quy hoạch đối với người lao động.
Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, phân công người lao động theo yêu cầu công việc và phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và không trái với hợp đồng lao động; trừ các chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm.
Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền đối với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo qui định của Luật Doanh nghiệp và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Giám đốc trực tiếp thực hiện các quyền hạn trên đây hoặc có thể ủy quyền cho Phó Giám đốc giải quyết trong phạm vi các đơn vị đã phân công cho Phó giám đốc phụ trách.
Phó Giám đốc trực:
Thay mặt Giám đốc điều hành công ty khi Giám đốc vắng mặt. Chủ động giải quyết các công việc được Giám đốc uỷ quyền.
Trực tiếp phụ trách bộ phận kinh doanh của phòng Kế hoạch Kinh doanh, Đội Dịch vụ và Vận chuyển, đội Vệ sinh đô thị. Phụ trách công tác đấu thầu, chào thầu; theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng thi công, thanh quyết toán các công trình do UBND thành phố Rạch Giá làm chủ đầu tư.
Chủ động quan hệ, tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực mình được phân công.
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và HĐQT đối với công việc được phân công.
Phó Giám đốc:
Chủ động giải quyết các công việc được Giám đốc ủy quyền.
Trực tiếp phụ trách đội Dịch vụ Cây xanh, đội Chiếu sáng công cộng, các đội thi công. Theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng, công tác thanh quyết toán các công trình do đội mình phụ trách thi công.
Chủ động quan hệ, tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực mình được phân công.
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và HĐQT đối với công việc được phân công.
Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Kiên Giang bổ nhiệm thêm PGĐ phụ trách Đối Ngoại CÔNG TRÌNH NHÀ Ở XÃ HỘI KHU LẤN BIỂN TÂY BẮC
ĐỐI TÁC