Giới thiệu » Lịch sử hình thành
Lịch sử hình thành
Cập nhật ngày: 01/11/2012
    Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang là tiền thân Công ty Công trình Đô thị Rạch Giá là Doanh nghiệp hoạt động công ích, được thành lập theo quyết định số: 2907/QĐ -UBND ngày 10 tháng 9 năm 1998 chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/1999.
    Năm 2003 theo chủ trương sắp xếp lại DNNN, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 175/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ, Tổ chức và hoạt động: giao vốn SXKD Công ty Công trình Đô thị Kiên Giang.
    Năm 2006 UBND tỉnh ban hành Quyết định số: 123/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2006 về việc phê duyệt Đề án Tổ chức sắp xếp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Công trình Đô thị Kiên Giang.
    Năm 2010 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 10/3/2010 về việc chuyển đổi từ công ty Nhà nước thành “Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang” Công ty hoạt động theo loại hình Doanh nghiệp cổ phần.
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014 Họp mặt 8-3-3014 Hội thi \ Họp mặt 20 - 10 -2013 Vui Trung Thu 2013 Giao lưu Cựu Chiến Binh - Chi Đoàn Cty CP Phát triển đô thị KG và Đồn Biên Phòng Vĩnh Điều Giang Thành Hội thi \\ Đại hội chi bộ vệ sinh đô thi Cty Cp Phát triển đô thị Kiên Giang
ĐỐI TÁC